Disclaimer website

Algemeen

Op deze website stelt 4Silence aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door 4Silence met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

4Silence sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel 4Silence zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. 4Silence aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij 4Silence. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van 4Silence.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van 4Silence zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel 4Silence uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. 4Silence geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.